Správní bytové družstvo Nový domov
www.sbdnovydomov.cz//O společnosti//Představení společnosti

Představení společnosti

Historie vzniku SBD Nový domov - jednoho z největších pražských bytových družstev


Na řešení bytové stránky v naší společnosti se v šedesátých letech minulého století významně podílela i stavební bytová družstva.

Základním právním předpisem, kterým se družstevní bytová výstavba řídila, byl zákon č. 27/1959 Sb. “o družstevní bytové výstavbě“. Tento zákon vyčlenil stavební bytová družstva z působnosti zákona č. 53/1954 Sb., týkajícího se lidových družstev a družstevních organizacích a stanovil těmto družstvům specifické poslání v tehdejší naší společnosti, určil jejich vnitřní organizaci a jejich úzký vztah k tehdejším národním výborům.

Společenská funkce těchto stavebních bytových družstev (SBD) byla m.j. ve „spojení společenských a individuálních zájmů," které umožňovaly co nejlépe využívat levných stavebních materiálů, zajišťovat celkovou hospodárnost výstavby i udržování tohoto bytového fondu díky maximálnímu rozsahu svépomoci členů družstva s jejich předmětným zájmem a bezprostřední kontrolou při výstavbě jednotlivých objektů.

Již v roce 1959 vzniklo v Praze 4 podle cit. zákona i Stavební bytové družstvo občanů Prahy 4. Na ustavující schůzi dne 15.7.1959 bylo přítomno tehdy jen 64 zájemců, kteří vstoupili ten den do jeho řad. Toto družstvo není však kmenovým družstvem nynějšího SBD Nový domov, naopak zaniklo sloučením s tímto družstvem k datu 1.1.1976.

Kmenovým družstvem stávajícího SBD Nový domov bylo 6. stavební bytové družstvo občanů v Praze 2, s tehdejším sídlem v budově ONV v Praze 2 nám. Míru 20. vzniklo na ustavující členské schůzi konané dne 16. 5. 1963, kde bylo také schváleno znění prvních jeho stanov. Ustavení družstva se však datuje o 1 měsíc dříve, na den 16.4.1963, kdy jeho ustavení bylo schváleno rozhodnutím ONV v Praze 2. Prvním předsedou představenstva tohoto družstva byl ing. Jaroslav Dražný. Družstvo měnilo několikrát své sídlo a to tak, že od 4. 11. 1968 sídlilo v Praze 4, Budějovická 1123, od 1.7.1972 přeneslo své sídlo do Prahy 1, Krakovská 8, od 1.1.1976 do Prahy 4, Milevská 2 a nakonec od 1.4.2000 do Marodovy ul. č.p. 1449/8, Praha 4, kde sídlí dodnes.

Družstvo se při svém vzniku řídilo stanovami, které odpovídaly vzorovým stanovám schválenými vládou, zveřejněnými v částce 40 Ú.L. z května 1959, ve znění změn přijatých usnesením vlády č. 426 ze dne 22.5.1963. Tehdy podle těchto stanov byl jejich nadřízeným orgánem příslušný ONV v Praze a právě od r. 1963 byla zavedena vinkulace pevně stanovených částek na vkladních knížkách u Státní spořitelny, jakožto obligatorní podmínka členství. Tyto změny stanov reagovaly na stále se zvyšující zájem občanů o členství v SBD a jejich posláním bylo i regulovat příliv členů a to jen na ty uchazeče o členství, kteří dokumentovali vážný úmysl řešit svou bytovou potřebu družstevní výstavbou. Výsledkem zavedení vinkulace bylo zrušení členství řady osob a zpevnění členské základny.

Na další činnost družstev mělo vliv usnesení vlády č. 277 ze dne 20.5.1964 o jednotném řízení bytové politiky, o správě bytového majetku SBD a schválení nových vzorových stanov. Toto usnesení vlády přeneslo řízení bytových družstev z národních výborů na Ústřední radu družstev (ÚRD), která měla vůči družstvům postavení svazu, přičemž národním výborům bylo nadále ponecháno řízení a plánování bytové výstavby, plánování investic a gen. oprav, zajišťování údržby bytového majetku prováděné dodavatelským způsobem i dohled nad dodržováním zásad státní bytové politiky. Vzorové stanovy schválené vládou přijala již ÚRD a byly registrovány v částce č. 76 Sbírky zákonů z roku 1964.

Po federaci zavedené v Československé republice v roce 1968 byl ustaven Český svaz bytových družstev, jakožto vyšší družstevní organizace, přestalo přímé řízení družstev Ústřední radou družstev a SBD v Čechách se stala členy ČSBD.

V roce 1972 se dostalo 6. SBDO Prahy 2 do potíží a MV ČSBD dne 7.3.1972 odvolal představenstvo a kontrolní komisi a jmenoval náhradní orgán za předsednictví Ing. Jindřicha Suchardy. Již však na zasedání shromáždění delegátů družstva dne 26.4.1972 bylo zvoleno nové představenstvo, v jehož čele stanul ing. Miloš Macháček.

V listopadu 1972 rozhodla 4. Městská konference pražských bytových družstev a následně na to v únoru 1973 navázal II. sjezd ČSBD o integraci a optimalizaci sítě pražských bytových družstev do konce páté pětiletky. Podle těchto zásad a tzv. realizační směrnice MV ČSBD v Praze došlo v Praze k podstatnému snížení počtu družstev. Ke dni 1.1.1974 bylo do 6. SBDO Prahy 2 sloučeno SBD pracovníků ZPA. Ke dni 1.1.1975 bylo do něho sloučeno 1. SBDO Prahy 2, 3, SBDO Prahy 2, SBD zaměstnanců obchodu Praha, SBD zam. fakulty strojní ČVUT, SBD pracovníků ČSAV a odbor. podniku Škoda, SBD zam. n.p. Energovod a SBD zam. podniku silnoproudé elektrotechniky.

Nynější název SBD Nový domov dostalo 6. SBDO Prahy 2 na shromáždění delegátů dne 30.9.1975, tehdy ještě se sídlem v Praze 1, Krakovská 8. Toto shromáždění přijalo i nové stanovy, opírající se o vzorové stanovy vydané ČSBD s nimiž vyslovila souhlas vláda ČSR svým usnesením č. 47 ze dne 12.3.1975. Nové vzorové stanovy nabyly účinnosti dnem 1.7.1975 a do konce roku 1975 je přijala všechna družstva. Tyto stanovy platily až do roku 1992.

S účinnosti od 1.1.1976 byla provedena poslední integrace a to tak, že MV ČSBD v Praze sloučil do SBD Nový domov a bývalé SBDO Prahy 4 se sídlem v Praze 4, Milevská 2 a SBD Nový domov k témuž dni přeneslo své sídlo na tuto adresu.

K změně v obsazení funkce předsedy představenstva SBD Nový domov došlo na SD dne 22.11.1983, kdy z představenstva vystoupil ing. Miloš Macháček s ohledem na převzetí funkce předsedy MV ČSBD v Praze a novým předsedou představenstva se stal Václav Votík, který byl členem představenstva družstva již od 19.5.1977. Po té byli shromážděním delegátů a představenstvem družstva postupně zvoleni předsedové Ing. Michael Dražan, Ing. Eva Zbořilová a v r. 1991 byl zvolen RNDr. Václav Houša, Csc., který funkci předsedy představenstva vykonával až do r. 2006. Od října r. 2006 funkci předsedy představenstva vykonává Ing. Štěpán Marounek.

V roce 1992 doznaly stanovy podstatných změn, zejména v oblasti rozhodovacích pravomocí, které byly přesunuty na samosprávy a jejich výbory. V souvislosti s privatizací bytů byly stanovy našeho družstva následně několikráte upravovány, poslední úprava stanov byla schválena shromážděním delegátů dne 8. června 2006. Současně s postupujícími převody bytů do osobního vlastnictví členům družstva se mění i charakter družstva, které se již v současné době vzhledem k 90% převedených bytů stává ryze správní firmou.

Vzhledem k stále narůstající potřebě zajištění vlastních kanceláří a jejich soustředění na jedno místo byl družstvem v r. 1998 zakoupen obytný dům v Marodově ul. v Praze 4, Nuslích. Po jeho rekonstrukci se celé družstvo dne 1.4.2000 přestěhovalo do tohoto objektu a zároveň byla tak i upravena obchodní adresa sídla družstva.

Taková je historie našeho družstva, jemuž bude letos v květnu již 45 let a které se za tu dobu stalo jedním z největších bytových družstev v Praze.


Praha, duben 2008

Ing. Vladimír Štulík v.r.        

ředitel družstva, člen představenstva