Správní bytové družstvo Nový domov

Partnerská zóna


www.sbdnovydomov.cz//Správa nemovitostí

Správa nemovitostí

Správní bytové družstvo
NOVÝ DOMOV
Maroldova 1449/8
140 00 Praha 4

 

Nabídka „Správa a údržba domů“

 

Hlavní údaje o firmě

Název: Správní bytové družstvo Nový domov Praha

Sídlo: Maroldova 1449/8, 140 00 Praha 4

IČO: 00033456

DIČ: CZ 00033456

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 262

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha, pobočka Na Pankráci 310/60, 140 21 Praha 4

č.ú.: 475994053/0300

Statutární orgán: představenstvo 7 členů

Kontrolní orgán: kontrolní komise 2 členové

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Štulík, ředitel družstva, člen představenstva

E-mail: stulik@sbdnovydomov.cz

www: www.sbdnovydomov.cz

Telefon: 242 488 100-1, 603 447 038

Fax: 242 488 135


Správní bytové družstvo Nový domov již od roku 1963, v rámci své činnosti a předmětu podnikání, zajišťuje a provádí správu domů - bytů a nebytových prostor. V souvislosti s výkonem správní činnosti družstvo může a provádí kompletní servis všech služeb v této oblasti i pro jiné subjekty (malá družstva, společenství vlastníků jednotek-právnické osoby; dále jen SVJ). Rozsah poskytovaných služeb v konkrétním případě se vždy řídí uzavřenou smlouvou. Výkon správní činnosti je zajišťován 32 kmenovými zaměstnanci družstva a je rozdělena podle zaměření do tří dále uvedených úseků (oblastí). Činnost jednotlivých úseků se řídí obecně závaznými předpisy, pokyny a interními předpisy tak, aby byl zaručen řádný výkon správní činnosti, ekonomická samostatnost jednotlivých bytových středisek (SVJ), trvalý chod a provoz jednotlivých domů.

Pro výkon správní činnosti naše družstvo používá ucelený informační systém – program UIS, který byl v rámci spolupráce s firmou VAP s.r.o. přímo pro družstvo vyvinut. Tento program používáme již sedm let a za tuto dobu nevznikl s jeho užitím a funkčností jediný problém. Pro vedení účetnictví je čtvrtým rokem využíván program WAK INTRA, fy. Wak systém s.r.o., který je programem nové generace, architektury klient-server, pracující v prostředí Windows, s podporou programů MS Office. Oba programy byly vyvinuty přímo pro naše družstvo a jsou průběžně aktualizovány.

V současné době družstvo spravuje cca 7.800 jednotek (bytů, garáží a nebytových prostor), zejména v lokalitě Prahy 4 a Prahy 11. Uvedené jednotky jsou ve cca 200 domech s různým typem vlastnictví (ekonomicky samostatná střediska, nebo cizí právnické subjekty). Z hlediska postupné privatizace bytů (v souvislosti s převodem bytů do osobního vlastnictví členům družstva) vzniklo na domech v původním vlastnictví družstva již v 102 případech společenství vlastníků jednotek – samostatné právnické osoby.

Družstvo je členem Družstevního marketingového sdružení ČR (členy je 9 velkých pražských bytových družstev), které dohromady v rámci Prahy spravuje cca 80.000 bytů.


Pro doplnění nabídky uvádíme:

1. Organizační struktura společnosti – správy družstva

Správa družstva je rozdělena dle zaměření a profesní činnosti do tří úseků

a) organizačně právní úsek, do kterého je začleněno právní oddělení, oddělení členské a bytové evidence a oddělení převodů bytů a pozemků,

b) ekonomický úsek, který je tvořen oddělením investičního a finančního kapitálu

spolu s referátem nájemného, oddělením účtárny družstva, oddělení účtárny pro SVJ a samostatné právnické osoby a referát mzdové účtárny,

c) technický úsek, který je tvořen oddělením techniků bytových středisek pro zajištění oprav a údržby jednotlivých objektů včetně potřebných revizí a oddělením energetiky.


Řízení a organizace práce v družstvu je prováděna v souladu s jeho strategií, jeho zájmy, cíly a závazky, jimiž jsou:

a) chránit zájmy členů družstva a klientů,

b) plnit závazky družstva vyplývající z uzavřených smluv a dohod,

c) zabezpečovat dostatek zdrojů a prostředků pro financování chodu a rozvoje družstva, jednotlivých SVJ,

d) upevňovat dobré obchodní jméno družstva, zejména vysokou kvalitou odváděné práce, spolehlivostí družstva a přiměřenými cenami jeho výkonů, se záměrem udržení dobrého postavení družstva jako správní organizace,

e) rozvíjet podnikání družstva při dodržování zásad hospodárnosti v souladu s ustanoveními stanov družstva.

Veškerá činnost družstva se provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy, podle obvyklých postupů a praxe. Pokud obecně závazné právní předpisy nebo vnitřní předpisy družstva výslovně ukládají nebo zakazují určité jednání nebo chování, jsou zaměstnanci družstva povinni se jimi řídit. Zaměstnanci družstva vykonávají svoji činnost v souladu se zásadami racionálního jednání a v duchu dobrých mravů.

Každá organizační jednotka nebo útvar družstva jsou řízeny odpovědným vedoucím zaměstnancem. Každý zaměstnanec je podřízen bezprostředně jen jednomu vedoucímu. Od něho přijímá úkoly a jemu zodpovídá za jejich plnění. Vedoucí zaměstnanci využívají při řízení přímo podřízených zaměstnanců pravomocí vyplývajících z obecně závazných právních předpisů nebo vnitřních předpisů družstva.

 

2. Způsob komunikace uvnitř společnosti, jaké jsou pravomoci jednotlivých kontaktních pracovníků, a jak je řešena komunikace směrem ke klientovi

Komunikace uvnitř společnosti - řízení profesní složky družstva se provádí pomocí účelově vytvořených skupin zaměstnanců, které vedoucím zaměstnancům umožňují využívat zkušenosti, vědomosti a znalosti jednotlivých zaměstnanců při rozhodování ve věcech vyžadující kolektivní posouzení a zároveň slouží pro zvýšení kvalifikovanosti rozhodování.

Složení těchto jednotlivých skupin určuje příslušný vedoucí zaměstnanec, který organizační jednotku řídí, pokud si to nevyhradí přímý nadřízený.

Kolektivní formy řízení se uplatňují formou:

- porad vedení družstva,

- porad jednotlivých organizačních jednotek (úseku, oddělení),

- jmenováním a činností komisí.

Komunikace směrem ke klientovi (k zástupcům družstva nebo SVJ) je řešena, pokud nedojde k jiné dohodě, standardním způsobem ve dvou úrovních, podle důležitosti a spěšnosti dané věci nebo záležitosti.

V případě, že jde o běžné záležitosti, informace apod. jsou tyto klientovi předávány prostřednictvím interní pošty, tj. každé středisko, právní subjekt má v sídle našeho družstva svoji schránku, z které si písemné materiály jeho pověřený zástupce minimálně jednou za měsíc vyzvedne. Vzhledem ke zpracování např. mzdové agendy je nutné doručit příslušné pracovnici našeho družstva podklady, většinou se doručují osobně a při této příležitosti si interní poštu zástupci vyzvedávají.

Důležité informace, bezodkladné záležitosti jsou zasílány Poštou a.s., dle důležitosti případně doporučeně, nebo na doručenku. Osobní styk se statutárními zástupci klienta je možný kdykoliv v úředních hodinách, nebo samozřejmě kdykoliv dle telefon. dohody.

Pokud budeme na klienta pohlížet jako jednotlivou osobu, jsou mu pracovníci našeho družstva k dispozici v úředních hodinách, nebo na základě předchozí telefon. dohody kdykoliv. Projednávány, nebo podávány jsou však jen informace týkající se jen dané osoby.


3. Kolik spravujeme jednotek

V současné době družstvo spravuje cca 7.800 jednotek (bytů, garáží a nebytových prostor), zejména v lokalitě Prahy 4 a Prahy 11. Uvedené jednotky jsou ve cca 200 domech s různým typem vlastnictví (ekonomicky samostatná střediska, nebo cizí právnické subjekty).

 

4. Nejmenší a největší počet jednotek ve spravovaném společenství

a) nejmenší – 8 jednotek

b) největší - 245 jednotek

 

5. Nejúspěšnější akce za poslední rok

Z hlediska výkonu správní činnosti uvádíme několik oblastí, které lze považovat za úspěšné:

1) Pozitivní je skutečnost, že vzhledem k narůstající konkurenci v oblasti správy nemovitostí (v období posledních pěti let došlo na trhu k zdvojnásobení počtu správcovských firem) a vzniku velkého množství společenství vlastníků jednotek-samostatných právnických osob (dále jen SVJ; vznikajících z našeho družstva), nadále požadují tato vzniklá SVJ naši správu a dochází i k nárůstu objemu spravovaných domů od cizích subjektů.

2) Naše družstvo zajišťuje a nemalou měrou se podílí na vzrůstajícím trendu v oblasti modernizací a rekonstrukcí panelových v domů, v r. 2007 bylo proinvestováno v opravách cca 80 mil. Kč.

3) Příznivý trend se projevuje i v oblasti rozúčtování nákladů tepla, kdy stále větší počet SVJ požaduje rozúčtování nákladů tepla vzhledem k ceně a kratším termínům (podle poměrových elektronických měřičů) od našeho družstva.

4) V průběhu roku 2006 a 2007 družstvo neobdrželo ani jednu stížnost od klienta družstva.


6. Kompletnost a výčet nabízených služeb

Naše družstvo je schopno zajistit komplexní služby spojené se správou domu (objektu). Velkou většinu správní činnosti družstvo vykonává vlastními kmenovými zaměstnanci (standardní činnosti viz návrh smlouvy na správu domu v příloze). Za nadstandardní činnosti jsou považovány služby jednotlivým klientům – jednotlivým uživatelům bytů a garáží, např. požadavky na rozmnožení nebo tisk přehledů, kopie dokladů a pod., pokud se jich přímo dotýkají, nebo mají souhlas k předložení statutárních zástupců. Některé, ale více méně služby, zajišťujeme dodavatelsky (např. úklid spol. prostor domu, drobnou údržbu spol. prostor, obsluhu kotelny, odborný investorský dozor při velkých akcí oprav objektu, správu webových stránek).


7. Zajišťování běžné činnosti družstva

Správní činnost družstva – dané samostatné právní osoby je zajišťována průběžně (administrativa), bezprostředně (např. havarijní poruchy) a dle potřeby (např. revize vyhrazeného zařízení, výtahů apod.), případně podle dohody se zástupci dané právnické osoby (údržba společných částí domu). Vzhledem k tomu, že naše družstvo má vždy pro výkon dané správní činnosti (obor) více kvalifikovaných zaměstnanců, jsou služby zajišťovány plynule bez přerušení.


8. Reakční doba na podněty oprávněné osoby

Reakční doba je bezprostřední, do jednoho týdne. V případech, kdy je nutné si vyžádat některá odborná stanoviska se doba prodlužuje o potřebnou lhůtu. V případech zvláštního zřetele, nebo kdy je to vhodné, je reakce okamžitá.


9. Forma spolupráce

Vzhledem k tomu, že družstvo má pro danou oblast správní činnosti vždy několik zaměstnanců, zejména i vzhledem k zastupitelnosti, je běžné se operativně v pracovní době vždy domluvit na řešení problémů. Technici družstva jsou dále vybaveni mobilními telefony a je možné se s nimi bezprostředně spojit. Pro mimopracovní dobu má družstvo zavedenu havarijní technickou službu (Havarijní linku), poskytovanou prostřednictvím společnosti Global Asistence, která svým rozsahem plošného zavedení a přímou vazbou na pojišťovnu, nemá v České republice obdoby. Na telefonním čísle (1220) jsou nepřetržitě 365 dní v roce a 24 hodin denně k dispozici pracovníci dispečinku, aby v případě havárie vody elektřiny, plynu atd. k Vám vyslali odborné pracovníky, kteří problém odstraní a kteří jsou zároveň oprávněni zajistit potřebnou administrativu pro likvidaci škody. V současné době se ještě dolaďuje předávání všech záznamů o zásahu včetně příslušné fotodokumentace v elektronické podobě.


10. Zastupitelnost kontaktních osob

Zastupitelnost je vzhledem k počtu zaměstnanců družstva vždy plně zajištěna.


11. Organizace a vedení členské schůze

V případě požadavku z Vaší strany lze zajistit (včetně organizačního zajištění) kvalifikované vedení členské schůze družstva (SVJ). Pokud by byly konány dvě členské schůze v roce, nebyla by z naší strany požadována navíc mimořádná úhrada (mimo např. přímých nákladů za sál, případně poštovného za rozeslání pozvánek).


12. Souběžné zajišťování správy pro bytové družstvo a společenství

V současné době je to případ našeho družstva a našich jednotlivých společenství vlastníků jednotek. V tomto případě půjde zejména o počet spravovaných právních subjektů (počet vedených účetnictví) s různým rozsahem služeb. Cena za omezený rozsah služeb je pak stanovena vzájemnou dohodou a je samozřejmě nižší, než při plném výkonu všech správních služeb.


13. Postup proti dlužníkům

Úspěšnost je dána pravidelným a průběžným vedením upomínkového řízení, které případně vede až k vyloučení člena z družstva (pro neplnění základních členských povinností; bývalý člen družstva ztrácí užívací práva k bytu). V případě, že ani po upomínkách a vyloučení z družstva dotyčný dlužník nereaguje, nezbývá nic jiného než případ řešit soudní cestou. Pro soudní řízení je však nutné dodržet procedurální postup při vyloučení z družstva. Soudní spor je pak jednodušším a ve spolupráci s exekutorem případ neplatiče je snadněji dořešen.

Ve společenství vlastníků jednotek je vhodné upozornit vlastníky jednotek na skutečnost, že pokud některý z jejich spoluvlastníků neplatí úhrady za bydlení příslušné finanční prostředky, musí za něj tyto prostředky skládat ostatní. Pak je vhodné zveřejnit např. jen číslo bytu (v souvislosti s ochrannou osobních údajů) dlužníka.

Z naší praxe, z počtu spravovaných bytů, míváme průměrně jeden případ za rok, kdy je nutné záležitost řešit soudní cestou.

Námi užívaný program UIS na sledování úhrad nákladů bydlení má v sobě zahrnut celý systém upomínkového řízení, včetně příslušných zákonných opatření týkajících se poplatků z prodlení, případně splátkových kalendářů.


14. Zajištění stavebního dozoru, převzetí stavby, reklamační řízení

Pro větší akce oprav a údržby objektu naše družstvo zajišťuje nezávislý dozor autorizovaným inženýrem ve stavebnictví, který průběžně provádí stavební dohled. Zároveň se pravidelně konají kontrolní dny stavby, na kterých je dále přítomen technický pracovník našeho družstva a zástupce(i) příslušného domu. Převzetí stavby (díla) se rovněž zúčastňují všichni již uvedení zástupci odběratele, v případě potřeby zejména pokud se vyskytly problémy v průběhu stavby, se převzetí díla osobně zúčastňuji i já, nebo můj určený zástupce.

Při sjednávání takovýchto větších akcí oprav je důležité písemné smluvní ujednání. Smlouvy předem prochází kontrolou naším právním oddělením. Případné reklamační řízení je pak řešeno rovněž právním oddělením ve spolupráci s naším technikem a stavebním dozorem.

V případech běžných oprav, nebo u akcí malého rozsahu dozor a převzetí provádí technik našeho družstva ve spolupráci se zástupcem(i) domu.


15. Přednosti naší správy v porovnání s konkurencí

Předností naší správy je poměrně velký rozsah a kvalita správních služeb prováděných v rámci standardních činností (např. možnost měnit předpis úhrad v průběhu roku kdykoliv a třeba i opakovaně každý měsíc, volba přehledových sestav dle různých požadavků třídění, právní servis), cenově výhodné rozúčtování nákladů tepla v případě instalovaných elektronických poměrových měřičů (standardně v rámci správního poplatku je i prováděno rozúčtování nákladů tepla podle otop. ploch bytů), dále pak velmi výhodné podmínky pro živelné pojištění objektů na plnou hodnotu u pojišťovny Kooperativa a.s. (v rámci skupiny velkých bytových členských družstev DMS ČR), výhodné pojištění pro další produkty např. proti krádeži, vandalismu, rozbití skel, velmi výhodná havarijní linka technické pomoci s Global assistance provázaná přímo s pojišťovnou Kooperativa a.s., benefitní program slev pro klienty našeho družstva a další.

Družstvo je pojištěno do výše 5 mil. Kč za škodu, která by byla způsobena porušením jeho povinnosti.


16. Cena za správu – způsob tvorby cen za jednotlivé služby ...

Ceny služeb se odvíjí jednak od rozsahu poskytovaných služeb a dále pak od velikosti spravovaného subjektu (domu). Správní služby, přesto že se vzájemně prolínají, lze rozdělit do tří hlavních skupin a to na ekonomickou (vedení účetnictví, předpis a sledovaní úhrad za bydlení, vyúčtování zálohových plateb, mzdové záležitosti atd.), technické (zajišťování oprav a revizí společ. částí domů, revize výtahů, sjednávání a zajišťování dodávek paliv a energií atd.) a správní (právní a poradenský servis, ostatní služby). V případě sjednání konkrétních částí správních služeb je vždy cena stanovena právě s ohledem na jednotlivé činnosti a přímo úměrně odpovídá nákladům našeho družstva na její zajištění. Cena dílčích služeb (jen určité části) je vždy dána vzájemnou dohodou.

Cena za výše uvedený plný výkon správní činnosti je závislá na počtu bytů (jednotek) ve správě daného subjektu (v domě) a pohybuje se od 120 do 220 Kč/jednotku/měsíc, včetně DPH (naše družstvo je od 1.8. 2004 plátcem DPH).

V případě Vašeho zájmu o správu jsme schopni pro názornost Vám poskytnout některé přehledové tisky, např. přehled návrhu předpisu úhrad za bydlení, vzor vyúčtování zálohových plateb, předpis úhrad za objekt (bytové středisko)…


 

Praha, duben 2008

Ing. Vladimír Štulík v.r.
ředitel družstva
člen představenstva
SBD Nový domov
tel.: 603 447 038