Správní bytové družstvo Nový domov
www.sbdnovydomov.cz//Informace//Ekonomické a daňové informace

Ekonomické a daňové informace

Daňové povinnosti, vyplývající uživatelům jednotek z vlastnictví bytů a garáží. SBD Nový domov

Maroldova 1449/8, Praha 4

Praha, 20.7.2010

Vážení vlastníci bytů a garáží.

V souvislosti s převody vlastnických práv k bytům a garážím si dovolujeme upozornit na některé povinnosti, které vznikají vlastníkům, jimž se byty a garáže převedly do osobního vlastnictví.

Především se jedná o povinnost předložit přiznání k dani darovací a to do 30 dnů, kdy vlastník obdržel oznámení o provedení vkladu vlastnických práv. Jelikož je nabyvatel vlastnického vztahu k bytu od daně darovací ve smyslu ustanovení § 20, odst.6, písm.g. osvobozen, daň tudíž neplatí, ale přiznání k dani darovací finančnímu úřadu předkládá. V této souvislosti je důležité vědět, že pro výpočet darovací daně se vychází z účetní ceny budovy, v níž se převedený byt nalézá a z výše konkrétního spoluvlastnického podílu, připadajícího na vlastníka. Výše spoluvlastnického podílu je uvedena v prohlášení vlastníka, které je nedílnou součástí smlouvy o převodu vlastnických práv k družstevnímu bytu, písemné potvrzení o účetní ceně budovy vystaví na požádání hlavní účtárna družstva.

Druhou povinností, která se vztahuje na vlastníky bytů a garáží, je povinnost předložit finančnímu úřadu do 31.1. příslušného kalendářního roku přiznání k dani z nemovitostí. Při posuzování, zda má nabyvatel podat přiznání k uvedené dani, se vychází ze stavu vlastnického práva k 1.1. příslušného kalendářního roku, k němuž se daň vztahuje. Vychází se přitom z právních účinků provedeného vkladu, které nastávají zpětně po provedení vkladu a to ke dni předložení smlouvy o převodu vlastnických práv k bytu katastrálnímu úřadu. Někdy se může stát, že se vlastník bytu (garáže) dozví o právních účincích vkladu, které nastaly do 1.1. opožděně a termín pro podání přiznání k dani do 31.1. již minul. V takových případech by měl vlastník přiznání k dani z nemovitostí finančnímu úřadu neprodleně předložit, jakmile se o právních účincích vkladu dozvěděl a má možnost získat výpis listu vlastníka na KÚ. Povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí se však nevztahuje na vlastníky, kteří přiznání k dani z nemovitostí podali již v minulých letech a to až do 31.1.2002 a během následujících zdaňovacích období u nich nedošlo ke změnám, které by ovlivnily výši daně z nemovitostí a tím i vznik povinnosti vlastníka podat do 31.1. následujícího kalendářního roku nové, aktuální přiznání k dani z nemovitostí. Uvedená povinnost se však nevztahuje na změnu koeficientu, který se v Praze oproti loňskému roku zvýšil ze 4,5 na 5. Změnu daňové povinnosti u vlastníků bytů a garáží, kteří již daňové přiznání podali do 31.1.2002, budou finanční úřady řešit tak, že správci daně daň z nemovitostí přepočtou a výši daňové povinnosti na r. 2003 oznámí poplatníkům prostřednictvím vývěsek, které budou během měsíce května instalovány v prostorách místně příslušného finančního úřadu, kam daňový poplatník spadá místem svého trvalého bydliště. Poplatník je však povinen zajistit úhradu daně ve stanovené výši, např. složenkou, kterou si vyzvedne na finančním úřadu.

Poznámka: V zápise z 1. schůze představenstva družstva v tomto roce, pod bodem 2003/1/3/C/6 jsme mylně vlastníky bytů informovali o tom, že finanční úřad vyměří poplatníkovi novou výši daně a platebním výměrem ji poplatníkovi sdělí. Z důvodu velkého počtu plátců daně z nemovitostí budou však finanční úřady poplatníky informovat pouze prostřednictvím vývěsek!

Všichni vlastníci, kteří nabyli vlastnická práva k nemovitostem až po datu 1.1.2002 nebo ti, kteří vlastnická práva k převedené jednotce nabyli již dříve a přiznání k dani z nemovitostí dosud finančnímu úřadu nepředložili, by měli neprodleně daňové přiznání podat. Vzhledem ke skutečnosti, že novela zákona o dani z nemovitostí zrušila počínaje r. 2003 osvobození vlastníků bytů od placení daně z nemovitostí, jsou všichni vlastníci bytů (s výjimkou vlastníků jednotek postižených povodněmi ) povinni daň za byt (garáž) zaplatit. Daň jsou vlastníci jednotek povinni uhradit jednorázově do termínu 31.5. ( pokud jejich daňová povinnost nepřevýšila 1000,-Kč) a pokud daň z nemovitostí činí více než 1000,-Kč, uhradí daň ve čtyřech čtvrtletních splátkách, přičemž 1. splátka daně je splatná rovněž do 31.5. Daň ze zastavěného pozemku není předmětem daně podle §2, odst. 2, písm. a, a její výpočet se tudíž neprovádí.

Třetí důležitá povinnost, o níž by měli vlastníci jednotek vědět, se týká způsobu zdaňování příjmů z pronájmů v domech, kde došlo k převodům bytů do osobního vlastnictví členům družstva a kde dochází k pronajímání nebytových prostor a ploch. Příjmy, které z takových pronájmů plynou, jsou příjmem vlastníků bytů a garáží ve výši jejich spoluvlastnických podílů, neboť s převodem jednotky do osobního vlastnictví svým členům družstvo nepřevedlo pouze jednotky, které byly předmětem převodu vlastnických práv, ale také majetkové podíly na společných částech domů.

Příjmy z pronájmů vlastník bytu (garáže) zdaní a přiznání k dani z příjmu podá, jestliže jsou u něj splněny podmínky ustanovení §7a, odst.3 zákona č.586/92 Sb., což znamená, že příjmy z pronájmů společně s dalšími příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, z vyplaceného podílu na zisku společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti, z jiné samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku a ostatní výdělečné činnosti dle § 10 uvedeného zákona, přesáhnou u daného poplatníka souhrnně částku 4.000 Kč za rok. U příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků se do souhrnu uvedených ročních příjmů přitom zahrnují i příjmy vyplacené do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly poplatníkem dosaženy. Příjmy od daně z příjmu osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou daně ze samostatného základu daně, se do ročního limitu 4000 Kč nezapočítávají, což je výhodou zejména pro starobní a invalidní důchodce, kteří jsou většinou odkázáni jen na příjmy z vyplácených důchodů a ty jsou až do výše 144.000 Kč za rok od daně z příjmu osvobozeny.

Závěrem si dovolujeme požádat zástupce společenství vlastníků jednotek o vyvěšení tohoto informativního dopisu ve společných prostorách domu, aby s ním mohli být seznámeni všichni vlastníci jednotek.