Správní bytové družstvo Nový domov

Služby v ekonomické oblasti

  • vedení kompletní přehledné účetní evidence příjmů a výdajů spojených se spravovaným majetkem vlastníka ( vedení podvojného účetnictví jednotky); správce umožní vlastníkovi kdykoliv na požádání nahlížet do účetních knih a spisů, přehledů fakturace, veškerých plateb, pojistného plnění, výsledků vymáhání nezaplaceného nájemného a do přehledů o čerpání nákladů na opravy a údržbu týkajících se spravovaných nemovitostí,
  • provedení rozúčtování a vyúčtování zálohových plateb,
  • předepisování úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním jednotek, záloh na opravy a investice, dalších plateb např. daně z nemovitosti, pojištění, odměny správci, včetně sledování platební morálky, v případě nezaplacení platby automaticky provádí upomínání uživatele jednotek a předpisování poplatku nebo úroku z prodlení,
  • příprava a zpracovaní případných daňových přiznání včetně daně z nemovitosti,
  • zpracování všech přehledů týkajících se nájemců jednotlivých jednotek, nebytových prostorů a informací o nich pro vlastníka, atd.