Správní bytové družstvo Nový domov
www.sbdnovydomov.cz//O společnosti//Výpis z obchodního rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku

V  ý  p  i  s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl DrXCVIII , vložka 262


Datum zápisu: 25.května 1963

Obchodní firma: Správní bytové družstvo Nový domov

Sídlo: Praha 4, Maroldova 1449/8, PSČ 140 00

Identifikační číslo: 000 33 456

Právní forma: Družstvo

Předmět podnikání:

- 1) Předmět činnosti družstva je:
a) zajišťování správy a provozu bytů a nebytových prostor,
jakož i bytových a nebytových objektů
- správa a údržba nemovitostí
- b) zabezpečování služeb spojených s bydlením
- c) rozhodování o právních vztazích spojených s přidělováním
a užíváním družstevních bytů a nebyt. prostor.
- 2) V rámci tohoto předmětu činnosti družstvo zabezpečuje
a) správu jednotlivých bytů v majetku družstva i ve vlast-
nictví jiných osob
- b) hladký provoz spravovaných nemovitostí
- c) zajišťování služeb spojených s bydlením a užíváním bytů
a nebytových prostor
- d) údržby, opravy, rekonstrukce a modernizaci spravovaného
bytového majetku a nebytových prostor, jakož i technické
a občanské vybavenosti
- e) poskytování služeb, které jsou potřebné pro správu,
provoz, údržbu a ostatní činnosti, jako např. zajiš-
ťování údržby a úklidu společných prostor, obsluhy
společných zařízení, zajištění efektivity při plnění
daňových odvodových povinností, zajišťování a prová-
dění předepsaných revizních zkoušek atd.,
- f) pronájem bytů a nebytových prostor též uživatelům, kteří
nejsou členy družstva
- g) poskytování reprografických služeb a služeb výpočetní te-
chniky.
- 3) V zájmu využití svých kapacit, prostředků, zařízení a
pracovních sil provádí družstvo činnosti uvedené v před-
chozím odstavci pro občany i pro tuzemské a zahraniční
právnické osoby.
- 4) Družstvo může provádět výstavbu bytů, nebytových pros-
tor nebo rodinných domků pro vlastní účely.
- 5) Družstvo může byty nebo nebytové prostory, které jsou
jeho vlastnictvím prodávat v aukci.
- 6) Družstvo zabezpečuje svým nebydlícím členům nabídku bytů.
- 7) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- 8) poskytování technických služeb
- 9) inženýrská činnost v investiční výstavbě
- 10) reklamní činnost a marketing

Statutární orgán - představenstvo:

Předseda
představenstva:      
 
Ing. Štěpán Marounek, r.č. 441007/089
Praha 4, Chodov, Zdiměřická 1429/13, PSČ 149 00
den vzniku funkce: 2.října 2006
den vzniku členství v představenstvu: 6.února 1991

Místopředseda
představenstva:      
 
Ing. Jan Rosa, r.č. 440202/424
Praha 4, Plickova 566/13, PSČ 149 00
den vzniku funkce: 2.října 2006
den vzniku členství v představenstvu: 28.listopadu 1995

Člen představenstva: Ing. Jiří Kalbáč, r.č. 420317/028
Praha 4, Branická 1326/95, PSČ 147 00
den vzniku funkce: 6.února 1991
den vzniku členství v představenstvu: 6.února 1991

Člen představenstva: PhDr. Petr Klíma, r.č. 460330/105
Praha 4, Konstantinova 1484/26, PSČ 149 00
den vzniku funkce: 28.listopadu 1995
den vzniku členství v představenstvu: 28.listopadu 1995

Člen představenstva: Ing. Milan Duda, CSc., r.č. 320518/031
Praha 4, Sládkovičova 1306/11, PSČ 142 00
den vzniku funkce: 21.června 2005
den vzniku členství v představenstvu: 21.června 2005

Člen představenstva: Ing. Vladimír Štulík, r.č. 520708/077
Slaný, Bezručova 1716, PSČ 274 01
den vzniku funkce: 21.června 2005
den vzniku členství v představenstvu: 21.června 2005

Zastupovati a podpisovati :
Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva nave-
nek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda
nebo místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva.
Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, pode-
pisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a da-
lší člen představenstva.

Základní členský vklad: 1 000,- Kč

Zapisovaný základní kapitál: 3 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

- Údaje o zřízení družstva:
Ustanovení družstva bylo schváleno rozhodnutím ONV v Praze 2 ze dne 16.4.1963
- Údaje o sloučení družstva bez likvidace:
- ke dni 1.5. 1967 sloučeno Stavební bytové družstvo pracovníků n.p. Laboratorní přístroje, závod Metra v Praze 2, Makarenkova 26 jako družstvo p ř e j í m a n é s družstvem 6. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 2 se sídlem Praha 2, nám. Míru 20, budova ONV, jako družstvem p ř e j í m a j í c í m .
- ke dni 1.1. 1974 Sloučeno Stavební bytové družstvo pracovníků n.p. Závody průmyslové automatizace - Dodavatelský podnik se sídlem Praha 4, Bartoškova 22 jako družstvo p ř e j í m a n é s družstvem 6. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 2 se sídlem Praha 1, Krakovská 8 jako družstvem p ř e j í m a j í c í m .
- ke dni 1.1.1975 sloučeno:
1) 1. stavební bytové družstvo občanů Prahy 2 se sídlem Praha 2, Kateřinská 40,
2) Třetí stavební bytové družstvo občanů Prahy 2 se sídlem Praha 2, Balbínova 30,
3) Stavební bytové družstvo zaměstnanců obchodu Praha se sídlem Praha 2-Vinohrady, Vinohradská 33,
4) Stavební bytové družstvo zaměstnanců fakulty strojní ČVUT se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 13,
5) Stavební bytové družstvo pracovníků Československé akademie věd a oborového podniku ŠKODA se sídlem
Praha 2, Vratislavova ul. 30,
6) Stavební bytové ddružstvo zaměstnaců národního podniku ENERGOVOD se sídlem Praha 2, Gorazdova 24,
7) Stavební bytové družstvo zaměstnanců podniku silnoproudé elektrotechniky se sídlem Praha 2, Blanická 28,
jako družstva p ř e j í m a n á s družstvem 6. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 2 se sídlem Praha 1, Krakovská 8 jako družstvem p ř e j í m a j í c í m .
- Ke dni 1.1. 1976 Stavební bytové družstvo občanů Prahy 4 se sídlem Praha 4, Pankrác I., Milevská 2, poštovní úřad Praha 4, poštovní přihrádka 23 jako p ř e j í m a n é s družstvem Stavební bytové družstvo Nový domov se sídlem Praha 1, Krakovská 8, jako družstvem p ř e j í m a j í c í m .

--------------------------- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje ---------------------------

Městský soud v Praze

Číslo výpisu: 82673/2008